Thẻ: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác