Thẻ: Có được phạt tiền người lao động đi trễ về sớm