Thẻ: Đăng ký khai sinh cho con ở nơi tạm trú được không?