Thẻ: Hình thức của hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất