Thẻ: khi nào được bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Huế