Thẻ: Không có giấy chứng sinh có đăng ký khai sinh được không?