Thẻ: Có thể đăng ký biển số xe tại bất kỳ tỉnh nào hay không?