Thẻ: Nơi cứ trú của quân nhân xác định như thế nào