Thẻ: Quy định về thời hạn đăng ký và cấp biển số xe