Thẻ: Trường hợp được miễn thuế khi nhận tặng cho tài sản